Gebruikersvoorwaarden

 1.  Inleiding

De Untire-app (hierna te noemen: “App“) wordt aangeboden door Tired of Cancer B.V. (hierna te noemen “ToC“), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht. Je bent alleen bevoegd om de App te installeren via de App Store van Apple of via de Google Play Store.

Om deze overeenkomst aan te gaan en de App te gebruiken, moet je (1) 18 jaar of ouder zijn, (2) bevoegd zijn om een bindende overeenkomst met ons aan te gaan en niet door enige toepasselijke wetten verhinderd zijn om dit te doen, en (3) in een land wonen waar de App beschikbaar is.

Lees deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (hierna te noemen: “EULA” – End User Licence Agreement) goed door voordat je de App gebruikt. Je kunt de App openen en gebruiken op voorwaarde dat je deze EULA accepteert en opvolgt. Deze EULA geldt ook voor alle gebruikers en andere personen die de App openen of gebruiken.

Door de App te openen of te gebruiken stem je ermee in dat je gebonden bent aan deze EULA en verklaar je dat je aan de hiervoor genoemde eisen voldoet. Als je het niet eens bent met enig deel van deze EULA, ga dan niet akkoord en de-installeer de App. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere voorwaarden van deze EULA, ben je niet bevoegd de App voor enig doel te gebruiken.

2.  Toekenning licentierecht

 • ToC verleent hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor het gebruik van de App zoals in deze EULA is toegestaan, aan de rechtmatige gebruiker van de App (hierna te noemen “Jij”). Deze licentie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet‑commercieel gebruik. Dit betekent in de praktijk dat de niet-overdraagbaarheid ook geldt binnen het vermogensrecht zoals beschreven in artikel 3:83, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het licentierecht mag uitsluitend door jou – als natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf – gebruikt worden op de apparaten die aan je Google Play store- of Apple Appstore-account zijn gekoppeld.
 • Je mag een back-up van de App maken. Je mag deze back-up echter uitsluitend gebruiken om de App te herstellen als de (originele) App op je apparaat of apparaten verloren is gegaan. Het is niet toegestaan de back-up voor andere doelen te gebruiken.
 • Naast deze EULA kunnen Apple en Google ook voorwaarden stellen voor het installeren en het gebruik van de App, het doen van in-app aankopen en andere hieraan gerelateerde zaken. Zie ook paragraaf 14 en 15 hieronder. We hebben geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor aanvullende voorwaarden die door Apple en/of Google zijn opgelegd. Je dient zelf te controleren of dit soort voorwaarden van toepassing zijn en ervoor te zorgen dat je de App in overeenstemming met deze voorwaarden gebruikt.
 • Het licentierecht op de App omvat uitsluitend de rechten zoals beschreven in de bepalingen 2.1 en 2.2, de rechten waar het dwingend recht in voorziet en, indien van toepassing, de rechten als beschreven in de bepalingen 13 en 14. Het is je daarom onder meer niet toegestaan om (behalve voor zover het dwingend recht, de bepalingen 2.1 en 2.2 en, indien van toepassing, de bepalingen 13 en 14 dit toestaan):
 • de (broncode van de) App te decompileren of aan reverse-engineering te onderwerpen;
 • kopieën van de App te verstrekken aan derden;
 • de App ter beschikking stellen aan derden door verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
 • de App te wijzigen.

3.  App gebruik & Account

 • Om de App te gebruiken raadt ToC sterk aan om een persoonlijke account aan te maken. Met een account sla je jouw gegevens online op zodat je in het geval er iets met je telefoon gebeurt of je een ander apparaat wilt gebruiken altijd bij je gegevens kan. De gegevens die je aan ToC verstrekt bij het aanmaken van dit account moeten altijd juist, volledig en up-to-date zijn.
 • Indien je geen persoonlijk account aanmaakt – waarbij je blijft anoniem blijft – is ToC niet verantwoordelijk noch aansprakelijk in het geval van verwijdering, corruptie, of falen van Untire en/of bij verlies, diefstal, falen of andere soortgelijke zaken die betrekking hebben tot het gebruik van je telefoon met als resultaat het van verlies je van data. Zie ook artikel 8.4.
 • Jezelf bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot je account. Verder stem je ermee in om je wachtwoord niet bekend te maken aan derden. Als je merkt dat iemand een inbreuk doet op de beveiliging of onbevoegd gebruik van je account, dan dien je ToC onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Je kunt de App gratis gebruiken, voor onbepaalde tijd. In de toekomst zou het mogelijk kunnen zijn dat we onderscheid gaan maken tussen de gratis versie en een premium versie waarbij je bovenop de gratis versie via in-app aankopen meer onderdeling/functionaliteiten kan verkrijgen. De basis versie zoals die nu beschikbaar is zal altijd gratis blijven.

4.  Intellectuele eigendom

 • ToC behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, patenten en overige intellectuele-eigendomsrechten) met betrekking tot de App en alle informatie die in of via de App wordt aangeboden (waaronder alle tekst, beeldmateriaal en logo’s, enz.). Het is niet toegestaan de informatie in de App te kopiëren, downloaden of op welke manier ook openbaar te maken, te verspreiden of te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ToC of de rechtmatige toestemming van de auteursrechthouder.

5.  Updates & wijzigingen

 • ToC brengt af en toe updates uit om bugs te repareren of de werking van de App te verbeteren.
 • Het is ToC altijd toegestaan om alle inhoud te wijzigen die in of via de App wordt aangeboden.
 • Als er een update beschikbaar is, dan krijg je een melding hierover van de appstores die de App beschikbaar stellen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze meldingen in de gaten te houden.
 • Je moet apart toestemming geven om een update te installeren. Voor een goede installatie van een update moet je toegang hebben tot de appstores (d.w.z. de App Store van Apple of de Google Play Store) en moeten deze goed werken. ToC heeft daar geen invloed op. Dat is een van de redenen waarom ToC niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor een verkeerde uitvoering van een update, behalve als sprake is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van ToC. Ook is er geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een update die je niet geïnstalleerd hebt.
 • We kunnen deze voorwaarden af en toe wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht twee weken nadat een nieuwe versie van de App is gepubliceerd. Als je na die datum de ToC-app blijft gebruiken zonder ToC op de hoogte te stellen van het bezwaar dat je tegen de wijzigingen hebt, dan word je geacht met deze wijzigingen akkoord te gaan. Mocht je bezwaar hebben tegen deze wijzigingen, dan behoudt ToC zich het recht voor de EULA te beëindigen. We raden je aan om regelmatig te controleren of er iets is veranderd in de informatie die in of via deze App wordt aangeboden, waaronder in de tekst van deze EULA.

6. Persoonsgegevens en beveiliging

  • De App kan persoonsgegevens verwerken. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring in het instellingenmenu van de App.
  • Door in te stemmen met deze EULA ga je akkoord met ons privacybeleid die in de aanmeldschermen en in het instellingenmenu van de App is getoond.
  • De App heeft een functie om specifieke gegevens te delen, bijvoorbeeld op social media.
   Let goed op als je gegevens deelt met een derde. Je bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor gegevens die je kopieert, uploadt, als bijlage toevoegt of op een andere manier deelt terwijl je de App gebruikt. Je kunt de toestemming om te delen altijd wijzigen via het instellingenmenu van de App.

7.  Ondersteuning

 • Je kunt feedback op de app geven via de App Store van Apple of via de Google Play Store. ToC zal daarna bepalen of ondersteuning nodig is en je verder helpen.
 • Als je technische problemen hebt (behalve betalingsproblemen, deze dien je te melden bij de App Store van Apple of bij de Google Play Store) dan kun je die melden via support@untire.me. Leg kort uit wat het probleem is en vermeld het type en merk van je apparaat.

8.  Doel van de App en aansprakelijkheid

 • De app is bedoeld om een dienst te verlenen (op het gebied van leefstijl) en dient uitsluitend ter educatie en informatie. De app en alle inhoud ervan dienen niet ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. ToC raadt je ten zeerste aan om advies in te winnen bij je arts of een andere gekwalificeerde professional in de gezondheidszorg als je vragen hebt over kanker of kankergerelateerde vermoeidheid. Zorg ervoor dat somatische oorzaken (zoals bloedarmoede of schildklierproblemen) worden uitgesloten of behandeld.
 • ToC doet er alles aan om juiste, volledige en actuele informatie te bieden die afkomstig is uit betrouwbaar geachte bronnen, maar kan niet garanderen dat de informatie die in of via de app wordt aangeboden onder alle omstandigheden juist, volledig en up-to-date is. Het gebruik van welk soort informatie dan ook is uitsluitend voor je eigen risico, ook als deze informatie verstrekt wordt door ToC, door gelieerde ondernemingen of personen, of door de app.
 • Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, onthoudt ToC zich van alle garanties, voorwaarden, verbintenissen of verklaringen – uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk of anderszins – met betrekking tot de app en de dienst en/of de onderliggende software, met inbegrip maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een doel dat niet expliciet in deze eula is genoemd, niet-inbreuk, of voortvloeiend uit omgangs-, handels- of gebruikspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande, biedt ToC geen garantie dat de app aan al je eisen voldoet of dat de app foutloos of zonder onderbrekingen zal werken, of dat fouten in de app zullen worden hersteld.
 • Je erkent en stemt ermee in dat je zelf aansprakelijk bent voor een goede back‑up van al je gegevens en dat je de nodige maatregelen neemt om die gegevens te beschermen. ToC aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het verlies van gegevens, behalve als sprake is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van ToC, en slechts voor zover is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.
 • De app communiceert via internet met een server die onder toezicht van ToC staat. ToC doet er alles aan om ervoor te zorgen dat deze server altijd beschikbaar is, maar biedt geen garanties hiervoor. ToC kan de server af en toe updaten, waardoor de app mogelijk tijdelijk niet beschikbaar is. ToC probeert je van tevoren te waarschuwen als de app niet beschikbaar is. Alle informatie over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid die in dit document staat vermeld, geldt ook voor de server.
 • ToC is jegens jou niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of verlies, of voor eventuele immateriële of gevolgschade, uit welke hoofde dan ook, behalve als sprake is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van ToC, en slechts voor zover is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.
 • Mocht bepaling 9.6 door een bevoegde rechtbank ongeldig worden verklaard, zodat ToC jegens jou aansprakelijk wordt, dan zal die aansprakelijkheid nooit het bedrag van eur 1000,— (duizend euro) overschrijden.

9.  Links naar andere websites

 • De App kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet toebehoren aan of onder beheer staan van ToC. ToC heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de werkwijze van websites of diensten van derden. Je erkent en stemt er verder mee in dat ToC niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies veroorzaakt door of mogelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen in inhoud, goederen of diensten die op of via deze websites of diensten beschikbaar zijn.
 • ToC raadt je ten zeerste aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die je bezoekt.

10.        Beëindiging van de overeenkomst.

 • De overeenkomst tussen ToC en Jou wordt van kracht zodra deze EULA geaccepteerd is of zodra je de App gaat gebruiken.
 • Onverminderd eventuele overige rechten en/of rechtsmiddelen van ToC heeft ToC het recht de overeenkomst naar eigen goeddunken te beëindigen als Je de licentie- en/of abonnementskosten niet volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden voldoet, als je de overeenkomst en/of DEZE EULA schendt, of als je de App, de servers en/of het netwerk van ToC gebruikt op een manier waarbij de rechten van ToC of anderen worden ingeroepen of geschonden of waarbij toepasselijke wetten worden overtreden.
 • Na beëindiging van de overeenkomst (ongeacht de reden) mag je de app niet meer gebruiken. Ook dien je alle kopieën van de App (inclusief de back-ups) te verwijderen van al je apparaten.

11.        Diverse bepalingen

 • Op alle geschillen met betrekking tot deze EULA is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) (Weens Koopverdrag 1980) wordt uitgesloten.
 • Tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven, hebben de rechtbanken van Utrecht exclusieve jurisdictie voor alle geschillen met betrekking tot deze EULA en de App.
 • Als je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf, dan ben je nooit gebonden aan enige bepaling van deze EULA die vernietigbaar is op grond van Boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek (“Algemene Voorwaarden”). Dit soort bepalingen maken nooit deel uit van een contract of overeenkomst die tussen ToC en jou wordt gesloten.

12.        Contact

Je kunt met ToC contact opnemen via e-mail (support@untire.me), telefoon (+31611366123) of post (Tired of Cancer B.V., Lucasbolwerk 6, 3512 EG, Utrecht).

13.        Aanvullende voorwaarden Apple App Store

 • Als de App beschikbaar is gesteld en/of als Je de App via de App Store van Apple hebt gekocht, dan gelden voor jou ook de volgende voorwaarden:
 • ToC en Jij erkennen dat het App-contract tussen ToC en Jou wordt gesloten, en niet met Apple, en dat ToC (en niet Apple) volledig verantwoordelijk is voor de App en de inhoud ervan.
 • In aanvulling op bepaling 2.1 van deze EULA en voor zover de servicevoorwaarden van de App Store dit toelaten, biedt het aan Jou verleende licentierecht Je ook het recht om de App te gebruiken op alle Apple-producten die Je bezit of in je beheer hebt. De App kan ook geopend en gebruikt worden door andere accounts die gerelateerd zijn aan de koper. Dit kan via Family Sharing of door volumeaankoop.
 • ToC is volledig verantwoordelijk voor het leveren van onderhoud en ondersteuning voor de App zoals in deze EULA is beschreven of zoals vereist is op grond van toepasselijke wetgeving. ToC en Jij erkennen dat Apple niet verplicht is om onderhoud en ondersteuning te bieden met betrekking tot de App.
 • ToC is volledig verantwoordelijk voor uitdrukkelijke of stilzwijgend door de wet bepaalde productgaranties, voor zover deze niet effectief zijn afgewezen. In het geval dat de App niet aan een toepasselijke garantie voldoet, kun je Apple hiervan op de hoogte stellen. Apple zal de aankoopprijs van de App vervolgens aan je terugbetalen. Voor zover de toepasselijke wetgeving het toestaat, heeft Apple verder geen enkele garantieverplichting met betrekking tot de App. Alle overige claims, verliezen, verplichtingen, schade, kosten of onkosten die toe te wijzen zijn aan het niet-nakomen van een garantie, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van ToC, voor zover deze niet effectief zijn afgewezen.
 • Niet Apple, maar ToC is verantwoordelijk voor het behandelen van claims die jij of een derde indient met betrekking tot de App of jouw bezit en/of gebruik van de App, waaronder maar niet beperkt tot: (i) claims voor productaansprakelijkheid; (ii) claims dat de App niet aan toepasselijke wetten en regels voldoet; en (iii) claims op grond van consumentenbescherming, privacy of vergelijkbare wetgeving, waaronder met betrekking tot het gebruik van HealthKit en HomeKit door de App.
 • ToC en Jij erkennen dat, mocht een derde claimen dat de App of jouw bezit en gebruik van de App de intellectuele-eigendomsrechten van die derde schendt, niet Apple maar ToC de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het onderzoeken, verdedigen, schikken en afwikkelen van een dergelijke claim dat sprake is van schending van intellectueel eigendom.
 • Je moet verklaren en garanderen dat (i) Je niet gevestigd bent in een land waar een embargo van de Amerikaanse overheid geldt, of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als land dat “terrorisme ondersteunt”; en (ii) dat Je niet voorkomt op een lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen die door de Amerikaanse overheid is opgesteld.
 • Als je gebruikmaakt van de App, moet je voldoen aan toepasselijke contractuele voorwaarden van derden.
 • ToC en Jij erkennen en stemmen ermee in dat Apple en haar dochterondernemingen derden-begunstigden zijn van deze EULA en dat Apple, nadat je de voorwaarden van deze EULA hebt geaccepteerd, het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om deze EULA als derde-begunstigde ervan jegens Jou af te dwingen.
 • Klachten of claims met betrekking tot de App dienen aan ToC te worden gericht. Je vindt de contactinformatie in deze EULA.
 • Je bent niet gebonden aan bepalingen van deze EULA die in strijd zijn met de servicevoorwaarden van de App Store. Als een bepaling van deze EULA in strijd is met een bepaling van de servicevoorwaarden van de App Store, dan ben je, mutatis mutandis, tegenover ToC gebonden aan de bepaling uit de servicevoorwaarden van de App Store.

14.        Aanvullende voorwaarden Google Play Store

 • Als de App beschikbaar is en/of als je de App via de Google Play Store hebt gekocht, dan gelden voor jou ook de volgende voorwaarden:
 • In aanvulling op bepaling 2.1 van deze EULA biedt het aan Jou verleende licentierecht je ook het recht om een familiegroep in te stellen, waarbij de accounts van de gezinsbeheerder en de gezinsleden worden samengevoegd tot een familiegroep. In Google Play geldt een redelijk maximum voor de grootte van deze groep, om misbruik van family-sharing features te voorkomen. Gebruikers die lid zijn van een familiegroep kunnen één exemplaar van de App aanschaffen (behalve in-app producten en abonnementen, die kunnen niet worden gedeeld) en deze delen met andere gezinsleden in hun familiegroep.